październik

15

2013

Wymiana waluty w kantorze internetowym powyżej 15 tys. euro

Wiele kantorów reklamuje się, że wymiana waluty do kwoty 15 tys. euro bez żadnych formalności. Co jednak kiedy klient chce wymienić większą kwotę? Strefawalut.pl przyjrzała się dokładnie temu tematowi i związanymi z nim normami prawnymi.

Wymiana waluty do 15 tys. euro bez formalności.

Przeglądając regulaminy kantorów internetowych można się natknąć na ciekawą informację. Otóż kantory internetowe gwarantują wymianę waluty bez jakichkolwiek formalności tylko do kwoty 15 tys. euro. Powyżej jej kantor będzie wymagał od nas potwierdzenia tożsamości, a każda taka operacja jest zgłaszana do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, aby przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy.

W przypadku wielu kantorów internetowych potwierdzenie tożsamości jest automatyczne, jeżeli dane przy rejestracji na jego stronie są identyczne jak te zawarte w koncie bankowym.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2000 roku (rozdział 1, artykuł 1), instytucjami zobowiązanymi do rejestrowania transakcji powyżej 15 tys. euro są:
„s) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766) oraz przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,

t) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), przyjmujący płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również, gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji”


Ustalenie równowartości 15 tys. euro

Aby ustalić ile dokładnie wynosi równowartość 15 tys. euro przy wymienianiu innych walut należy spojrzeć do artykułu 2. w rozdziale 1.

„Przy ustalaniu równowartości w euro, o której mowa w ustawie, stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty, obowiązujący w dniu dokonywania transakcji lub w dniu złożenia dyspozycji, lub w dniu zlecenia przeprowadzenia transakcji.”

Ustawa w innym artykule wyklucza również możliwość wielokrotnego wymieniania mniejszych sum, których łączna wartość przekracza 15 tys. euro w celu ominięcia jej przepisów.

Rozdział 3., artykuł 8. pod tytułem „Obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji” mówi, iż: „1. Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15.000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji.”

Wszystkie te informacje o transakcjach kierowane są - wbrew obiegowej opinii - nie do Urzędu Skarbowego, lecz do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który również stoi na straży prywatności naszych danych zamieszczanych w kantorach internetowych.

Art. 4. Zadania Generalnego Inspektora

1. Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w ustawie oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności:
1) badanie przebiegu transakcji, co do których Generalny Inspektor powziął uzasadnione podejrzenia;
2) przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku;
3) rozstrzyganie w przedmiocie zwolnienia zamrożenia wartości majątkowych;
4) udostępnianie i żądanie przekazania informacji o transakcjach;
5) przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa;
6) inicjowanie i podejmowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje;
7) sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
8) współpraca z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu;
9) nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie”.


Kara za nie wypełnienie obowiązku

Artykuł 34c. mówi, iż kara może być jedynie nałożona na instytucje, która nie wypełniają obowiązków, o których mowa w powyższych artykułach.

„Tryb nakładania na instytucje obowiązane kar pieniężnych
1. Karę pieniężną nakłada Generalny Inspektor w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 750.000 zł, a w razie naruszenia, o którym mowa w art. 34a przesłanki nałożenia na instytucje obowiązane kary pieniężnej, pkt 5 - w wysokości nie większej niż 100.000 zł.
2. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Generalny Inspektor uwzględnia rodzaj i zakres naruszenia, dotychczasową działalność instytucji obowiązanej oraz jej możliwości finansowe.”


Rejestracja transakcji

Właściciele kantorów internetowych jak i ich klienci będą także zainteresowani Art. 8a, który wyjaśnia do czego dokładnie są zobowiązane serwisy wymieniające walutę.

"Obowiązki instytucji zobowiązanych:
Art. 8a. Analiza przeprowadzanych transakcji, dokumentowanie i przechowywanie jej wyników
1. Instytucje obowiązane prowadzą bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji. Wyniki analiz powinny być dokumentowane w formie papierowej lub elektronicznej.
2. Wyniki analiz przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zostały przeprowadzone. W przypadku likwidacji, połączenia, podziału oraz przekształcenia instytucji obowiązanej do przechowywania dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 przechowywanie zbiorów jednostek zlikwidowanych lub które zakończyły działalność, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.


Art. 8b. środki bezpieczeństwa finansowego
1. Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Zakres stosowania jest określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zwanej dalej "oceną ryzyka", dokonanej w wyniku analizy, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji.
3. Środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 1, polegają na:
1) identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych;
2) podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury własności i zależności klienta;
3) uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych;
4) bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, w tym badaniu przeprowadzanych transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie i profilu jego działalności oraz z ryzykiem, a także, w miarę możliwości, badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji.’’

Identyfikacja Klientów

Jaki przedstawia się zakres identyfikacji klientów kantorów mówi kolejny artykuł

Art. 9. Zakres identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości
1. Identyfikacja, o której mowa w art. 8b środki bezpieczeństwa finansowego, ust. 3 pkt 1, obejmuje:

1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;

2) w przypadku osób prawnych - zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę osobę prawną;

3) w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - zapisanie aktualnych danych z dokumentu wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę.


Odpowiedzialność Ustawodawcy

Ustawodawca przewidział również możliwość swojej pomyłki.

Art. 20. Odpowiedzialność za zablokowanie rachunku lub wstrzymanie transakcji z naruszeniem prawa
W przypadku, gdy rachunek został zablokowany lub transakcja została wstrzymana z naruszeniem prawa, odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi Skarb Państwa na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Podsumowanie

Należy podkreślić, iż przy wymienię sumy mniejszej niż 15 tys. kantor internetowy nie ma obowiązku sprawdzenia naszej tożsamości i nie powinien wymagać od nas żadnych dokumentów w celu jej potwierdzenia. Powyżej tej kwoty wymiana pieniędzy może również nie wiązać się z zbędnymi formalnościami, gdyż e-kantory same automatycznie sprawdzają czy tożsamość podana przy rejestracji jest identyczna z tą, do jakiej należy konto bankowe. Jednak w większości przypadków kantory internetowe dodatkowo zażądają od klienta kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Należy pamiętać, iż każda taka operacja jest rejestrowana i przechowywana przez okres 5 lat, a kantor internetowy ma obowiązek dołożenia wszelkiej staranności w celu upewnienia się, iż wymiana walut nie ma związku z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Przy okazji, strefawalut.pl pragnie także przypomnieć, iż cześć operacji wymiany walut wiążę się z obowiązkiem zapłacenia podatku. Więcej w artykule "Od wymiany waluty w kantorze w niektórych przypadkach należy zapłacić podatek.".

Komentarze • d.fitt24 5 lat temu

  Jestem na etapie szukania kantoru dla mojej firmy, co dopiero podpisałem kontrakt z zagranicą, wymiana waluty będzie niedługo konieczna. Może nie od razu będą to tak pokaźne pieniądze ale i nie kilkaset zł to przewalutowania. Słyszałem że gieldawalut.com się nieźle sprawdza, cennik już zweryfikowałem, jest konkurencyjny. Ciekaw jestem tylko jak platforma sobie radzi z dużymi transakcjami, w sensie czy nie czeka się zbyt długo?

 • m.jasko24 6 lat temu

  Też bym się niecierpliwił ale jak kupuję na platformie Amronet walutę po ich kursie a nie społecznościowo to nie czekam. I to jest dobre, elastyczne że można tak i tak. Im większa kwota tym większa oszczędność poza tym. U mnie jak na razie 500-800 zł na transakcji formowej, to jest bardzo dużo.

 • Janek 6 lat temu

  Nie mógłbym wytrzymać oczekiwania na przewalutowanie jakiejś większej sumy pieniędzy, już nawet jak jest to np. 20 tys. zł stres by mi nie dał spokoju, więc za społecznościowych transakcji raczej nie biorę pod uwagę, co nie znaczy z kolei że chodzę do stacjonarnego kantoru. Wymieniam walutę przez Pluskantor.pl- już nie raz sprawdzony pod tym kątem że realizacje są natychmiastowe, bez względu na to czy chodzi o duże czy mniejsze pieniądze. Oszczędność mniej więcej taka jak na platformach, czasem i większa bo kosztu prowizji nie ma w tym kantorze.

 • Tanjan 6 lat temu

  Jak mam wysoki obrót zawsze rabat mi się automatycznie generuje na Gieldawalut.com , a i tak nie jest drogo, wręcz tanio.

 • Ania 6 lat temu

  E-kantory są właśnie po to by wymieniać wygodniej i oszczędniej:) Ja niezależnie od tego ile muszę przewalutować zawsze korzystam z usługi Amronet, przy tak niebagatelnej kwocie nawet bez negocjowania by się bardzo dużo zyskało, wystarczy spojrzeć na kurs dostępny.

 • daiel.o87 6 lat temu

  15 tys EUR- niezła suma, przy takim przewalutowaniu na pewno bym z kantorem negocjował kurs, w pluskantor.pl udało mi się nawet przy nieco mniejszej.

 • Oljandra 6 lat temu

  Przy przewalutowaniu dużych pieniędzy można zarówno wiele zaoszczędzić jak i wiele stracić/przepłacić za transakcję. Wszystko zależy od tego gdzie kupujemy walutę, jaki jest kurs oraz koszt. Osobiście byłaby za wyborem możliwie najtańszego kantoru internetowego, np. gieldawalut.com, jest nie tylko konkurencyjna pod kątem kursów ale i jakość usługi na poziomie.

 • Martaneta 6 lat temu

  Tak dużej sumy pieniędzy a przykładowe 15 tys EUR nie chciałabym wymieniać w tradycyjnym kantorze, najzwyczajniej obawiałabym się kradzieży, choć by podświadomie, teoretycznie, mając takie pieniądze przy sobie. Przez bank jak patrzyłam średnio opłacalnie, korzystniej wychodzi w e-kantorze. Jestem zarejestrowana w kilku. Najprawdopodobniej bym wybrała pluskantor.pl, dlatego że nie pobiera prowizji a kurs bym mogła ustalić/wynegocjować indywidualnie.

 • Rafin 6 lat temu

  Wymiana dużych sum pieniędzy w e-kantorze jest najlepszym wariantem na to aby nie stracić na kosztach. Najwięcej zaoszczędziłem w Amronet-kupując 8000 EUR ponad 1700 zł. Taka suma to niemal minimalna krajowa jaką niektórzy ludzie otrzymują za pracę co miesiąc.

 • Dorjano 6 lat temu

  Uważam że jaka by nie była kwota przewalutowania, weryfikacja klienta jest niezbędna przy internetowych wymianach walut. Skutecznie a zarazem bez zbędnych formalności robi to Pluskantor.pl. Wymaga rejestracji i podania podstawowych danych, a transakcje zabezpiecza tzw. indywidualnym tytułem przelewu ktory nadaje każdemu klientowi aby księgowanie środków było prawidłowe, szybkie i bezpieczne. Czuję się bardzo pewnie korzystając z usług tego kantoru.

 • Olga Jakusz 6 lat temu

  Kantory internetowe wymagają przecież żeby użytkownik się zarejestrował, a więc nie korzystamy z nich ot tak w ciemno. Tak powinno być gdyż inaczej wszelkie pozostałe zabezpieczenia transakcji mijałyby się z celem. Dzięki temu wiem że nie tylko same przewalutowania w Gieldawalut.com są bezpieczne ale też przelewy- muszę je uwierzytelniać jednorazowym kodem ktory przychodzi na mój tel w formie SMS . Jeśli wasze kantory nie stosują tych zasad, miałabym wątpliwości co do bezpieczeństwa.

 • Sabina 6 lat temu

  Podejrzewam że tak duże pieniądze wymieniają tylko korporacje i na pewno wyłącznie bezgotówkowo. Kantor internetowy oferuje znacznie lepsze kursy niż banki a więc to racjonalne aby właśnie z nich korzystać wówczas. Przy czym np. Amronet.pl jest doskonale przygotowany do obsługi firm, wystawia faktury, realizuje ekspresowe transfery za granicę.

 • Joker 6 lat temu

  Jak idzie o większe pieniądze polecam kantory które natychmiastowo, w czasie rzeczywistym zrealizują transakcję, np. Pluskantor.pl jest pewny. 24 godzinna dostępność, zautomatyzowany panel transakcyjny.

 • olgierd 6 lat temu

  Ja się przymierzam aby wymienić oszczędności w USD na Gieldawalut.com, opcja po kursie własnym wydaje mi się dobra, zwykłe kantory tego nie oferują, a pomyślałam że skoro mi się aż tak bardzo nie spieszy, to mógłby przewalutować te pieniądze bardzo korzystnie. Nawet kursy dostępne są świetne.

 • Robinh 6 lat temu

  Nawet po dostępnym kursie w Amronet byś zaoszczędził spokojnie ponad 3 tys zł przy kwocie o której mowa w temacie. Dodam że u nich wymiany są bezpieczne, trzeba wszystko potwierdzać, dane są wymagane podczas rejestracji.

 • Majqu 6 lat temu

  Ile by się nie wymieniało to niezmiennie korzystny kurs otrzymacie w Amronet+ zniżka przy dużym obrocie lub możliwość ustalenia na drodze negocjacji indywidualnej ceny.

 • CatFlow 6 lat temu

  Aż taką kasą nie dysponuję, ale gdybym...na pewno nie wymieniłbym w takim kantorze na mieście- ze względu na bezpieczeństwo a także wiedząc że albo wynegocjuję dobrą wycenę albo przepłacę. Zdecydowałbym się na Pluskantor.pl ponieważ już nabrałem pewności do tej firmy przewalutowując parę razy niższe kwoty, a wiem ze przy tak wysokiej jeszcze rabat bym dostał..

 • Taurus 6 lat temu

  Warto wiedzieć, że tej zasady trzymają się również platformy wymiany walut jeśli są rzetelne. Gieldawalut.com wymaga np, rejestracji, podania prawdziwych danych, potwierdzania jednorazowym kodem SMS każdego przelewu. Dzięki temu wymieniam przez platformę bez obiekcji.

 • biess 6 lat temu

  Uważam, że e-kantory powinny już przy rejestracji weryfikować użytkownika na podstawie najważniejszych danych osobowych lub danych firmy. Tak jak jest np. w Pluskantor.pl. Chodzi o bezpieczeństwo naszych pieniędzy:)

 • Irma 7 lat temu

  Tak, zorientuj się co do Amronet. Ja u nich wymieniam co prawda niższe kwoty, ale wiem że przy większej kasie możesz dodatkowy rabat otrzymać albo wynegocjować korzystniejszy kurs. A firma jest pewna i technicznie niezawodna.

 • adrjenna 7 lat temu

  Kilka lat jestem klientką Amronet, bez względu na kwotę zawsze firma rzetelnie mnie obsłużyła, transakcje przebiegały szybko, przelewy docierały bezpiecznie. Myślę, że to kantor godny zaufania w przypadku przewalutowania dużej sumy pieniędzy.

 • climat 7 lat temu

  Platforma Gieldawalut.com sprawdziła się u nas już przy kilku wysokich transakcjach, sprawnie sfinalizowane, po korzystnym kursie.

 • wioleta.J 7 lat temu

  Pamiętam kilka moich transakcji w Amronet na zbliżone kwoty, zawsze byłam zadowolona z wyniku, przeliczałam najpierw kalkulatorem by sprawdzić na ile się opłaca. Dobrych kilka % oszczędności.

 • czester 7 lat temu

  Jeśli nie musisz mieć przewalutowania z minuty na minutę, spróbuj w Amornet, przy takiej sumie po własnym kursie masz szansę zaoszczędzić dużo kasy. Albo zadzwoń i ponegocjuj cenę, Amronet przychylnie do tego podchodzi:)

 • Małgorzata W 7 lat temu

  Bez problemu:) Jak wymieniam walutę to tylko w związku z potrzebami firmy i na ogół są to już konkretniejsze sumy. Gieldawalut.com nawet od razu realizuje po najlepszym aktualnym kursie.

 • Ed.Kin 7 lat temu

  Ciekaw jestem jak z większą kasą radzi sobie Gieldawalut.com?? W końcu fajnie byłoby z rabatem wymienić konkretny pieniądz, a giełda daje aż 80 przez miesiąc

 • bartek 7 lat temu

  Przy większych wymianach e-kantory często dają rabat i płaci się bardzo znikome prowizje. Na pewno coś takiego oferuje Amronet, pamiętam jak kiedyś na firmę kilka większych przewalutowań w miesiącu miałem, prowizja wynosiła tylko 0,08 %.

 • BeckCm 7 lat temu

  Tak dużą kwotę warto wymienić na Gieldawalut.com. W porównaniu do tradycyjnej wymiany walut ponad 3 tys zł można zaoszczędzić. Zresztą na drobnych przewalutwaniach też widać różnicę.

 • Lucjan1967 7 lat temu

  Większe sumy pieniędzy warto wymieniać w e-kantorach, z których korzystają firmy. One są przygotowane na to, że klient oczekuje korzystnego finiszu, mają już wielu użytkowników i są w stanie proponować bardzo korzystne kursy np Amronet - na rynku już kilka lat, pewny i ceniony.

 • kret 7 lat temu

  Im większa kasa tym bardziej się opłaca wymieniać internetowo, wystarczy przeliczyć sobie kalkulatorem walut na Pluskantor.pl. Polecam też tam przewalutowanie, trwa dosłownie chwilę.

 • tymon 7 lat temu

  Ja również, były to biznesowe transakcje i jeszcze udało mi się z Amronet dogadać o nieco lepszy kurs niż standardowo. Zero problemów z wymianą, przelew za granicę wysłałem ekspresowo.

 • hannaplus 7 lat temu

  Kilka razy robiłam przewalutowanie większych sum pieniędzy przez Amronet. Absolutnie żadnych kłopotów:) i zapłaciłam też niższą prowizję.

 • Loid 7 lat temu

  Planuję wymienić na Pluskantor.pl , wyjątkowo atrakcyjna wycena jest teraz. Liczę, że utrzymają poziom.

 • mo_kate 7 lat temu

  Opory przed wymianą wyższych sum pieniędzy przez Internet minęły od kiedy znalazłam godny zaufania kantor- Amronet. Ani razu mnie nie zawiedli nawet drobnym niedopatrzeniem. Zawsze szybko, solidnie i bezpiecznie:)

 • Oversize 7 lat temu

  Oczywiście, pewniej jest wymieniać mając w e kantorze swoje konto, dane są weryfikowane, a transakcje uwierzytelniane. Amronet podchodzi zatem poważnie i rozsądnie do kwestii finansów swych klientów, oferując zarazem korzystne kursy

 • ted28 7 lat temu

  Uważam, że bardzo dobrze, iż kantor podczas rejestracji weryfikuje tożsamość Klienta. Chodzi przecież o bezpieczeństwo naszych pieniędzy i danych osobowych w sieci. Amronet wprowadził też świetne zabezpieczenie w postaci indywidualnego tytułu przelewu. Wymieniając u nich czuję się komfortowo.

 • Waldo 7 lat temu

  tzw.„kantory internetowe”. Wiem, że kantory tradycyjne są pod ścisłym nadzorem NBP, natomiast internetowe działają bez nadzoru.
  Cytuje NBP-Działalność polegająca na świadczeniu usług wymiany walut na odległość, z wykorzystaniem Internetu do zawierania umów, zaś przelewów bankowych do przyjmowania od klientów i dostarczania klientom środków pieniężnych, nie stanowi działalności kantorowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe.
  Instytucje finansowe (czytaj kantory internetowe) robiące 60 mln dziennego obrotu, działają bez jakiegokolwiek nadzoru? Dodam, że otwierając np. punkt płatności za rachunki jest obowiązek posiadania odpowiedniego ubezpieczenia.
  Czy musi dojść do takiej tragedii jak z Amber Gold, aby ktoś się tym zainteresował? Pozdrawiam. http://www.kantor.nbp.pl/p/pages/srwSzczegolyDokument.nbp
  Nie twierdzę, że K . I. Działają z zamiarem oszustwa, ale czasami okazja czyni złodzieja. Pozdrawiam

 • Waldo 7 lat temu

  słyszałem że PIS chce zamienić 15 tys euro na 15 tys. zł, wie ktoś może coś o tym?

 • Irena 8 lat temu

  a do czego niby są kantory internetowe, jak nie do prania brudnych pieniędzy.

 • Łukasz 8 lat temu

  Jesli myslicie ze na kantorze internetowym dostaniecie lepsza oferte niz w kantorze stacionarnym to sie grubo mylicie. Prowadze kantor stacionarny i na ta chwile place za euro 4,41 gdzie w najtańszym na strefie widzę można kupić za 4,4023.Jesli ktos jest naiwny i nie potrafi sie targowaC to zostaje skrojony proste

 • fokus 8 lat temu

  masakra z tą inwigilacją

  • nik 8 lat temu

   Ja korzystam z kantorów internetowych ale nie wymieniałem jeszcze więcej niż 15 tys. euro.

 • Bianka 8 lat temu

  Ja wymieniałam ale jeszcze nie takie kwoty, ale dobrze wiedzieć, przydatny artykuł.

 • boner 8 lat temu

  Mi też. Tylko jak z wymianą > 15 tys. w necie. Dziś wszystko praktycznie odbywa się przez internet, czy tam też można, bo trzeba iść z duchem czasu.

 • bangladeszka 8 lat temu

  Ja się zdecydowałam na internetową wersję kantoru i właśnie chcę wymienić więcej niż 15k. Co teraz ?

 • sendi 8 lat temu

  Ja wymieniam już tylko w necie, korzystając z promocji

 • sabocha 8 lat temu

  Ja od niedawna zainteresowałam się wymianą waluty, posprawdzałam różne oferty i skorzystam z promocji na strefie, chociaż bez promocji kantor też znalazł się na mojej liście;)

  • wirek 8 lat temu

   No zdecydowanie się z Tobą zgadzam

 • kova4 8 lat temu

  Muszę powiedzieć że zawsze bałem się iść z wielką gotówką do kantoru. Nigdy nie wiesz co Cie spotka... Dlatego jak znalazłem dobry kantor online to się go trzymam. Założyłem konto walutowe i wymieniam nie dość że po fajnej cenie to w dodatku wygodnie z domu ;)

 • ascw 9 lat temu

  Albo ja jestem niedouczona,albo tutaj .....Generalny Inspektor Danych Finansowych?????????? Czyżby Generalny Inspektor INFORMACJI FINANSOWEJ wyjechał na urlop??

 • Jan 9 lat temu

  Ja nie lubię korzystać z kantorów stacjonarnych. Zdecydowanie bardziej preferuję kantory typu gdzie wszystko mogę załatwić online. To jest o wiele wygodniejsze. Tym bardziej jeśli mowa o wysokich kwotach.

 • marceliszpak 9 lat temu

  Inwigilacja zawsze byłą i będzie.

 • kuszek 9 lat temu

  Wymiana w kantorze internetowym jest wygodniejsza. Zwłaszcza, jeśli chodzi o wysokie kwoty. Ja nie wyobrażam sobie, że miałbym iść z walizką pieniędzy i je wymieniać fizycznie w kantorze.

 • Wiesław Małecki 9 lat temu

  Ja korzystam z promocji z zerowym spreadem ale tylko 1000 jedn. więc 15 tys. wspomniane w artykule mnie nie dotyczy ;)

 • qamil 9 lat temu

  Mi się podoba to, że na stronach kantorów internetowych jest podawany aktualny kurs walut w czasie rzeczywistym. Zawsze wiem ile dokładnie co stoi. No i ta promocja, o której wspomnieliście - fajna. Szkoda, że się mnie to już nie dotyczy;)

 • Cleo 9 lat temu

  Jak dla mnie strach ze chodzić z taką gotówką. Jeszcze ktoś zauważy i go podkusi. Lepiej nie ryzykować. Po za tym same problemy się robią bo to trzeba stacjonarny kantor wcześniej poinformować itp. Dlatego dobrą alternatywą dla takich kwot są kantory internetowe. Korzystałam z jednego jak do tej pory i uważam że to jest świetna idea. Transakcja "na miejscu" bezproblemowo.

 • Moneta 9 lat temu

  Wymieniałam podobną kwotę w dolarach w kantorze internetowym. Uważam że bardzo korzystny kurs dostałam w dodatku promocje na hurt. Bardzo miła i profesjonalna obsługa wszystko wytłumaczyła. Polecam jak najbardziej ten kantor.

 • Erni 9 lat temu

  Jak się teraz zarejestruje na jakieś platformie w necie. Skorzystam z promocji bo lubię te rabaty dla nowych klientów. Warto skorzystać;)

 • Franciszek 9 lat temu

  Również z pełną śmiałością zaproponowałbym każdemu skorzystanie z wymienianego poniżej kantoru. Bardzo przejrzysty, prosty w obsłudze i z dobrymi kursami.

 • Ada 9 lat temu

  Promocja bez spreadu na strefie jest dla mnie numerem 1.

  • dtomczyk 9 lat temu

   Dokładnie, nigdy się jeszcze na nim nie zawiodłem.

 • Anonim 9 lat temu

  Też wymieniam w necie, bo dużo podróżuje, więc spore kwoty bym traciła w zwykłym kantorze.

 • Damian_ 9 lat temu

  Zdecydowanie w XXI wieku bardziej popularne są kantory internetowe. Wszystko szybko i bezproblemowo.

 • Kamil76 9 lat temu

  Wymieniam waluty przez internet od niedawna ale już wiem, że do stacjonarnego kantoru na pewno się nie wybiorę w najbliższym czasie. Szkoda czasu i pieniędzy.

 • nic 10 lat temu

  dane osoby dokonujacej transakcjii powyzej 15 tysiecy euro splywaja do generalnego inspektora informacji finansowej

 • Bob 10 lat temu

  Ciekawie o wymianie walut

 • s.c. 10 lat temu

  Autorze, informacja przesyłana jest do GIIF-u, czyli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przy Ministerstwie Finansów.

 • Ala 11 lat temu

  hmmm. ciekawe bo myślałam, że informacje o naszych przelewach trafiają do Urzędu Skarbowego a nie do GIODO

  • 6969 11 lat temu

   czyli ręka fiskusa nie sięga tak daleko?

   • O.S.T.R. 11 lat temu

    inwigilacja = "przy wymienię sumy mniejszej niż 15 tys. kantor internetowy nie ma obowiązku sprawdzenia naszej tożsamości" ???

Informacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.